Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä – LSKKY ja sen ylläpitämä  Novida ammattiopisto ja lukio ovat mukana useissa kehittämistoimenpiteissä omistaja- ja ympäristökuntiensa kanssa. Oma polku on OKM:n rahoittama, 250 000 €:n hanke ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022, jossa tehdään erityisesti kuntien työvoimatoimijoiden kanssa yhteistyötä. Novida kehittää työttömille tarveharkintaisia haku- ja koulutuspalveluita työllistymisen edistämiseksi.

Tavoitteet

Uudenkaupungin kaupunki sekä Marttilan ja Koski Tl:n kunnat ovat mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka avulla:

1) vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä sekä edistetään pitkäaikaistyöttömien työllistymistä että tuetaan työkyvyttömien työttömien pääsyä oikean etuuden pariin.
2) vähennetään ja ehkäistään nuorisotyöttömyyttä ja lyhennetään nuorten työttömyysjaksoja entistä varhaisemmalla puuttumisella.
3) katkaistaan etenkin Varsinais-Suomea vaivaava maahanmuuttajien palvelukierre, joka johtaa muuta väestöä heikompaan työllistymiseen.

Samoja kehitystarpeita on myös muilla LSKKY:n peruskunnilla. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntakokeilun tavoitteiden saavuttamista ja työvoimapulan ratkaisemista kehittämällä osaamisen hankkimisen palveluketjua opiskelijarekrytoinnista työllistymiseen asti.

Hankkeessa syvennetään LSKKY:n, kuntien, työhallinnon ja alueen työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä, varmistetaan työllistymisen kannalta tehokkaan ohjauksen ja ammatillisen koulutuksen saatavuus sekä tarvelähtöisyys.

Toteutustapa ja hanketyöntekijät

Hankkeessa edistetään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla kohtaavaa ja ohjaavaa palvelua. Hankkeeseen on palkattu kaksi täysipäiväistä hanketyöntekijää, 8.2. aloittanut Tiina Alkio Uudenkaupungin/Liedon ja 1.2. aloittanut Riitta Ahlqvist Loimaan toimipaikkoihin. Tiina tuo tiimiin osaamista mm. aikaisemmasta työpaikastaan Ammattiopisto Livestä osatyökykyisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja työelämäyhteistyöstä osana opiskelua. Riitan osaamisalueita ovat työllisyydenhoito, työttömien kohtaaminen, palvelumuotoilu, yrityselämän tuntemus sekä B2B-myynti- ja markkinointi.

Tiina palaa yli 30 pääkaupunkiseudulla vietetyn vuoden jälkeen juurilleen Uuteenkaupunkiin. Työkokemukseen kuuluu erityisopetus ja erityisiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämänhallinnan ja työllisyyden edistäminen. Hanketyössä mukana olleena tavoitteina on ollut tukea osatyökykyisten työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja sekä kehittää valmentavaa työotetta ja työhönvalmennusprosessia yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön, työnantajien, työhönvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Tiina on kouluttanut ammatillisen opettajakoulutuksen- sekä erityisopettajaopiskelijoita ryhmämuotoisesta työhönvalmennuksesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Vahvuutena on autismikirjon ja ADHD- henkilöiden opetus ja ohjaus, kouluttaminen sekä moniammatillinen verkostotyö. Tiinalla on kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työhönvalmennuksen osaamisalalta.

Riitta on osallistunut Paimion kaupungin työvoimapalveluissa edelliseen työllisyydenhoidon kuntakokeiluun vuosina 2017-2018 ja toiminut hanketyöntekijänä työllisyydenhoidon SEUTU2-hankkeessa ”Työllistämisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten välisellä yhteistyöllä” eli selkokielellä tämä tarkoittaa paimiolaisten yritysten työvoimatarpeiden ja paikallisten työnhakijoiden yhdistämistä tavoitteena seutukaupunkien ja lähialueen työvoimatarjonnan kohtaannon ja osuvuuden edistäminen työelämälähtöisesti. Nyt tämä työ jatkuu Oma polku -hankkeessa Loimaalla. Riitta on valtiotieteen maisteri ja myös hänellä on kuntoutus, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisalalta.

Hanketyöntekijöiden yhteystiedot

Tiina Alkio, Novida Uudenkaupungin toimipaikka, puh. 040 485 0090, tiina.alkio@novida.fi
Riitta Ahlqvist, Novida Loimaan toimipaikka, Turuntien toimipiste, puh. 040 620 1105, riitta.ahlqvist@novida.fi 

Tiinan ja Riitan sähköiset ajanvarauskalenterit löytyvät täältä: https://www.novida.fi/uraohjaus/

Hankkeen toimenpiteet

Toimenpiteet kattavat koko palveluketjun: opiskelijarekrytoinnin, tarvelähtöisen koulutuspolun suunnittelun, henkilökohtaistamisen sekä ohjauksen ja tuen opintojen aikana työllistymiseen asti. Toteutuksessa painotetaan moniammatillisen ja työelämäyhteistyön toimintatapojen kehittämistä. Työnantajia sitoutetaan koulutuspolkujen suunnitteluun mahdollisimman varhain: osallistumalla opiskelijavalintoihin, yhdessä kouluttamiseen, työvaltaisten polkujen ja tarveperusteisten tutkinnon osien toteuttamiseen.

Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnitteluun sekä opintojen aikaiseen tehostettuun ohjaukseen ja tukeen osallistuvat myös opintoaloilta nimetyt osa-aikaiset kummiopettajat. Peruskuntien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella hankkeessa on todennäköisesti tarvetta ainakin sosiaali- ja terveysalan, kone- ja tuotantotekniikan, liiketoiminnan, logistiikan, maatalousalan, ravintola- ja catering-alan sekä tekniikan eri alojen kummiopettajille.

Opiskelijoiden yksilölliset erityisen tuen tarpeet (lukemisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen ongelmat, elämänhallinnan ongelmat) huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijoille järjestetään neuvontaa tukien hakemiseen ja tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Oma polku -hanketta vetää Novidassa koulutuspäällikkö Paula Kairinen. Lisätietoja asiasta antavat rehtorit ja Paula Kairinen.